DZIECI SIĘ NIE NUDZĄ:)

Drodzy Rodzice,

W tym budzącym silne emocje momencie zapewniamy, że chętnie odpowiemy na Państwa pytania Zapraszamy do kontaktu na librusie-dziennik elektroniczny. Przesyłamy materiały w celu pomocy w zdalnym nauczaniu.

Nauczyciele świetlicy:

Katarzyna Sałyk
Ewa Kozłowska
Agata Wojnowska
Elżbieta Enko-Myroniuk
Piotr Łastówka

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 1. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 2. Portal lektury.gov.pl
 3. Strona Centrum Nauki Kopernik
 4. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 5. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 6. Serwis Ninateka
 7. Serwis Muzykoteka Szkolna
 8. Biblioteka Cyfrowa Polona
 9. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 10. Serwis Telewizji Polskiej
 11. Serwis Polskie Radio Dzieciom


Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą w 
obecnej trudnej dla wszystkich sytuacji?

1. Rozmowa z dzieckiem

Pierwszą rzeczą w wspieraniu swojego dziecka w nauce w domu jest rozmowa na temat obecnej sytuacji. Należy dziecku wyjaśnić, że obecny czas, to nie są wakacje, tylko zmiana miejsca uczenia się, a w razie problemów zawsze może zwrócić się o pomoc do rodziców lub nauczycieli przez elektroniczny dziennik. Pokazujemy dzieciom pozytywne efekty krótko i długotrwałe odpowiedzialnego podejścia do nauki w tym trudnym czasie .

 1. Stabilny harmonogram i miejsce do nauki .

To, co pomaga dziecku zmobilizować się do pracy, to dobra organizacja czasu nauki. Bardzo ważny jest stabilny harmonogram. Bez pomocy rodziców we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, dziecko szybko się zniechęci, gdyż nie poradzi sobie z organizacją czasu. Najlepiej, aby były to godziny stałe, dopołudniowe, w miejscu, gdzie jest cicho i spokojnie (własny pokój), gdzie dziecko może się skoncentrować i nic go nie rozprasza (telewizor i telefon wyłączony jeśli to możliwe). Ważne, aby nie odrywać dziecka od nauki, nie rozmawiać z nim na inne tematy, nie wydawać poleceń. Czas przeznaczony na naukę to czas przeznaczony tylko do uczenia się.

 1. Przerwy .

  Bardzo ważne są przerwy. Trzeba je robić, gdy dziecko zaczyna mieć problemy z koncentracją uwagi i jest zmęczone. Dziecko wtedy powinno wstać, pogimnastykować się, zaczerpnąć świeżego powietrza, zjeść posiłek. Należy pamiętać, że nawet w trakcie przerwy telefon (jeżeli nie jest on używany do wykonywania zadań) czy telewizor muszą być wyłączone.

 2. Systematyczność .

  Czasem dziecko po prostu nie wie, w jaki sposób zabrać się do pracy. Warto rozłożyć naukę. Ważna jest tutaj systematyczność. Przyswajanie wiedzy stopniowo i małymi partiami zajmuje stosunkowo niewiele czasu i nie wymaga zbyt dużego wysiłku. W systematycznej nauce znaczącą rolę odgrywają również rodzice.

 3. Docenianie osiągnięć dziecka .

  Duży wpływ na motywację ma także pozytywna ocena rezultatów pracy. Pamiętajmy więc, aby zauważać nawet niewielkie osiągnięcia dziecka i aby chwalić je nawet za drobne postępy. Nie stawiajmy dziecku zbyt wygórowanych wymagań, swoje oczekiwania dostosujmy do jego możliwości. Warto doceniać nie tylko końcowy efekt pracy, ale również sam fakt przystąpienia do niej, wysiłek wkładany w proces uczenia się. Jeśli rodzice będą skupiać uwagę jedynie na niepowodzeniach dziecka, wówczas szybko straci ono chęć do nauki. Najlepszy efekt da pochwała konkretna, wskazująca na pozytywne działanie, a nie pochwała dziecka jako takiego. Nie należy również dziecka wynagradzać np. materialnymi rzeczami, jest to metoda krótkofalowa.

 4. Techniki zapamiętywania i utrwalania.

  W nauce warto stosować różnego rodzaju techniki ułatwiające zapamiętywanie. Notatki z wykorzystaniem różnych kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków, bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli. Wszelkiego rodzaju fiszki, czyli słowa klucze i hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku. To wszystko może pomóc dziecku lepiej i bardziej trwale opanować materiał.

 5. Nie róbmy wszystkiego za dziecko.

  Nie wyręczajmy dziecka w zadaniach. To bardzo ważne. Kiedy prosi o pomoc, nie podawajmy mu gotowych rozwiązań, ale jedynie na nie naprowadźmy, udzielmy wskazówek, wyjaśnijmy wątpliwości. Zachęćmy ucznia do samodzielności. Samodzielnie rozwiązane zadanie może dostarczyć dziecku dużej satysfakcji, wzmacnia w nim również poczucie, że jest w stanie poradzić sobie z trudnościami. Jest to szczególnie ważne, ponieważ uczeń posiadający wiarę w swoje siły nie zraża się niepowodzeniami, a stawiane przed nim zadania traktuje nie jak uciążliwe obowiązki, ale jak przyjemne wyzwanie, któremu jest w stanie sprostać.

 6. Nauka rodzeństwa w tym samym czasie.

  Wszystkie dzieci uczą się w tym samym czasie. Niech żadne wtedy nie ogląda telewizji i nie gra na komputerze. To podstawowy błąd rodziców pozwolić, by jedno z dzieci się bawiło, gdy drugie się uczy. Jeżeli istnieje taka możliwość, wszystkie dzieci powinny w tym samym czasie wg harmonogramu wykonywać zadania/uczyć się i nie przeszkadzać sobie wzajemnie. Jeżeli nie, należy wtedy wyznaczyć godziny pracy każdego dziecka.

 7. Konsekwencje zaniedbywania obowiązków związanych z nauką w domu.

  W tym trudnym okresie należy ustalić z dzieckiem konsekwencje zaniedbywania obowiązków związanych z uczeniem się w domu i egzekwować je. Dziecko musi mieć świadomość, że ten trudny okres to nie są wakacje i obowiązek nauki nadal obowiązuje. Warto wprowadzić zasady na ten czas, zapisać je i wywiesić w widocznym miejscu w domu .

 8. Współpraca ze szkołą.

  Ważne jest, aby w tym trudnym, niecodziennym dla nas czasie cały czas współpracować z nauczycielami i mieć z nimi stały kontakt. W razie jakichkolwiek problemów czy pytań odnośnie przesłanych zadań, treści warto skontaktować się z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.

 

ZADANIA I CELE PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Pracownicy świetlicy prowadzą zajęcia w sposób urozmaicony i dostosowany do potencjału dzieci. Dążą, aby były one formą odpoczynku od zajęć szkolnych, a jednocześnie pobudzały dzieci do dalszego samokształcenia i rozwoju.

Zadania świetlicy:

 • Zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa w godzinach pracy rodziców.
 • Tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowań intelektualnych, wrażliwości i aktywności twórczej dzieci.
 • Pomoc dzieciom w wyrównywaniu braków oraz z trudnościami w nauce.
 • Przestrzeganie Praw Dziecka i Praw Ucznia oraz upowszechnienie wiedzy o tych prawach.
 • Ukazanie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie i higieny osobistej.
 • Zapewnienie wychowankom aktywnego wypoczynku, dbanie o rozwój fizyczny dzieci.
 • Kształtowanie kulturalnej postawy wobec drugiego człowieka i środowiska.
 • Współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

Cele dydaktyczne:

 • Rozwijanie procesów poznawczych dziecka tj.: myślenie, mowa, uwaga, spostrzegawczość itp.
 • Przekazywanie wiadomości na temat tradycji narodowych.
 • Zapoznanie dzieci z otaczającym  światem oraz normami obowiązującymi w społeczeństwie.
 • Wprowadzenie różnorodnych zabaw: dydaktycznych, ruchowych, twórczych, tematycznych itp.
 • Przekazywanie  wiadomości na temat kultury osobistej dziecka.
 • Przekazywanie wiadomości dotyczących profilaktyki zdrowotnej.
 • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej
 • Motywowanie i aktywizowanie uczniów mające na celu podniesienie jakości i zainteresowania edukacją matematyczną, przyrodniczą i informatyczną.
 • Wzbogacenie wiedzy dzieci w zakresie posługiwania się komputerem oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z mediów społecznych.

Cele wychowawcze:

 • Przestrzeganie zasad zachowania się w szkole, świetlicy.
 • Kształtowanie u uczniów postawy sprzyjającej ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.
 • Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
 • Integracja zespołu świetlicowego, kształtowanie kompetencji społecznych, szczególnie tych związanych ze współdziałaniem oraz komunikacją.
 • Wspieranie działań edukacyjnych szkoły poprzez włączenie się w realizowany plan pracy szkoły.
 • Wdrażanie wychowanków do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy.
 • Dbanie o bezpieczeństwo.
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości dziecka i wiary w siebie.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy dziecka i sprawności fizycznej.
 • Kształtowanie sprawności manualnej w zajęciach plastycznych, technicznych, muzycznych i zabawach.

 

 553 total views,  2 views today