Rodzaj zadań

Liczba zadań

Łączna liczba punktów

Udział w wyniku sumarycznym

Zamknięte

14–16

14–16

ok. 50%

Otwarte

5–7

14–16

ok. 50%

Razem

19–23

28–32

100%

Język polski ‒ zasadnicze zmiany w egzaminie ósmoklasisty w stosunku do egzaminu gimnazjalnego:
a) 70% wszystkich punktów można otrzymać za zadania otwarte;
b) obecność zadań sprawdzających funkcjonalną znajomość lektury obowiązkowej oraz umiejętności retorycznych;
c) położenie nacisku na umiejętność pisania własnego tekstu (40% wszystkich punktów);
d) dwa tematy wypracowania do wyboru – jeden o charakterze retorycznym (np. rozprawka), a drugi – twórczym (np. opowiadanie);
e) bez względu na wybrany temat, trzeba się odwołać do obowiązkowych lektur;
f)  w latach 2019–2021 będzie obowiązywała znajomość lektur z klas VII–VIII.

Poniżej liczba zadań oraz liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne rodzaje zadań.

Rodzaj zadań

Liczba zadań

Łączna liczba punktów

Udział w wyniku sumarycznym

Zamknięte

12–17

12–17

ok. 30%

Otwarte

5–9 (w tym wypracowanie)

28–36

ok. 70%

Razem

17–26

40–53

100%

Język obcy ‒ zasadnicze zmiany w egzaminie ósmoklasisty w stosunku do egzaminu gimnazjalnego:
a) jeden poziom trudności (zamiast dwóch),
b) będzie co najmniej jedno zadanie sprawdzające każdą umiejętność: czytanie, słuchanie, znajomość funkcji językowych, gramatyki i leksyki oraz pisanie,
c) nowy typ zadań będzie dotyczyć umiejętności tak zwanego przetwarzania językowego ‒ na przykład w arkuszu uczeń dostanie przepis na upieczenie ciasta, po jego przeczytaniu będzie musiał go przetworzyć na list do kolegi, w którym wyjaśni mu, jak to ciasto upiec.