Szkoła Podstawowa w Srokowie z Filią w Solance

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019

24.10.2018r.
Informacja CKE w sprawie próbnego egzaminu ósmoklasisty.
Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 18 do 20 grudnia br.

1.09.2018r.
Egzamin ósmoklasisty
Prezentacja dla uczniów i rodziców KLIK

1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku KLIKNIJ

2.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku KLIKNIJ

3.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019  KLIKNIJ

PAMIĘTAJMY!
– Egzamin ósmoklasisty jest państwowym egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej.
– Egzamin jest obowiązkowy.
– Egzamin ma formę pisemną.
– Obejmuje 3 przedmioty: język polski, matematykę i wybrany język obcy.
– Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.
– Wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

8.02.2018r.
Jak pomóc uczniom sprawnie przejść przez egzamin ósmoklasisty?
Ideą egzaminu jest weryfikacja tego, w jakim stopniu uczeń klasy VIII szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych (klasy 
I–VIII). Każdy przedmiot ma swoją specyfikę i dobrze już teraz rozpocząć z uczniami pracę z uwzględnieniem wszystkich nowości, które pojawią się na egzaminie ósmoklasisty. Stopniowe wdrażanie tych rodzajów zadań, na które będzie kładziony największy nacisk na egzaminie, pozwoli uczniom bez stresu do niego podejść.

Matematyka ‒ zasadnicze zmiany w egzaminie ósmoklasisty w stosunku do egzaminu gimnazjalnego:
a) więcej zadań praktycznych ‒ np. obliczanie cen, procentów, rabatów;
b) większą wagę dostaną tak zwane zadania na dowodzenie ‒ na przykład uczeń będzie musiał uzasadnić, dlaczego pierwszy dzień września i pierwszy dzień grudnia tego samego roku zawsze przypadają tego samego dnia tygodnia.
Poniżej liczba zadań oraz liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne rodzaje zadań.

Rodzaj zadań

Liczba zadań

Łączna liczba punktów

Udział w wyniku sumarycznym

Zamknięte

14–16

14–16

ok. 50%

Otwarte

5–7

14–16

ok. 50%

Razem

19–23

28–32

100%

Język polski ‒ zasadnicze zmiany w egzaminie ósmoklasisty w stosunku do egzaminu gimnazjalnego:
a) 70% wszystkich punktów można otrzymać za zadania otwarte;
b) obecność zadań sprawdzających funkcjonalną znajomość lektury obowiązkowej oraz umiejętności retorycznych;
c) położenie nacisku na umiejętność pisania własnego tekstu (40% wszystkich punktów);
d) dwa tematy wypracowania do wyboru – jeden o charakterze retorycznym (np. rozprawka), a drugi – twórczym (np. opowiadanie);
e) bez względu na wybrany temat, trzeba się odwołać do obowiązkowych lektur;
f)  w latach 2019–2021 będzie obowiązywała znajomość lektur z klas VII–VIII.

Poniżej liczba zadań oraz liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne rodzaje zadań.

Rodzaj zadań

Liczba zadań

Łączna liczba punktów

Udział w wyniku sumarycznym

Zamknięte

12–17

12–17

ok. 30%

Otwarte

5–9 (w tym wypracowanie)

28–36

ok. 70%

Razem

17–26

40–53

100%

Język obcy ‒ zasadnicze zmiany w egzaminie ósmoklasisty w stosunku do egzaminu gimnazjalnego:
a) jeden poziom trudności (zamiast dwóch),
b) będzie co najmniej jedno zadanie sprawdzające każdą umiejętność: czytanie, słuchanie, znajomość funkcji językowych, gramatyki i leksyki oraz pisanie,
c) nowy typ zadań będzie dotyczyć umiejętności tak zwanego przetwarzania językowego ‒ na przykład w arkuszu uczeń dostanie przepis na upieczenie ciasta, po jego przeczytaniu będzie musiał go przetworzyć na list do kolegi, w którym wyjaśni mu, jak to ciasto upiec.                         Hanna Maciejewska

18.12.2017r.
Arkusze pokazowe egzamin ósmoklasisty – grudzień 2017 kliknij

15.12.2017r. WAŻNE!
Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne tutaj. Poniżej podano najważniejsze informacje. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określonew podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty
Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎ Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty
W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). 
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎ Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎ Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎ Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informacje dodatkowe
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM
Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO
Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

24.11.2017r.
Archiwalne arkusze egzaminacyjne z egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu po klasie szóstej mogą być dobrym wstępem do tegorocznego egzaminu gimnazjalnego i nowego egzaminu ósmoklasisty.
Polecam kliknij

Informacje z OKE kliknij
14.10.2017r.
O egzaminie

Podstawa programowa

                                                  

język polski                                   matematyka                         język obcy nowożytny

Informatory

Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

I. Arkusze pokazowe będą udostępnione w grudniu 2017 r.,
a arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty – w grudniu 2018r.
II. Pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 r.
III. Wyniki pierwszego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w czerwcu 2019 r.
IV. Materiały informacyjne i dydaktyczne będą zamieszczane na stronie www od listopada 2017 r.

205 total views, 2 views today