PORADY PRAWNE

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie stanowi niestety duży problem w polskim społeczeństwie. Często za zamkniętymi drzwiami dzieją się tragedie, które ze względu na strach ofiary i jej poczucie bezsilności prawdopodobnie nigdy nie wyjdą na światło dzienne. Ustawodawca ochronę rodziny przed zjawiskiem przemocy domowej związał głównie z przepisem art. 207 kk , typizującym przestępstwo znęcania się. Zgodnie z treścią art. 207 kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przemoc psychiczna

Zadawanie cierpień moralnych, psychicznych osobie pokrzywdzonej w celu jej udręczenia czy też poniżenia jeżeli miało charakter dotkliwy oraz było wielokrotnie powtarzane przez sprawcę w pewnych przedziałach czasowych, będzie traktowane jako znęcanie się psychiczne. Jako przemoc psychiczna może być potraktowane np. narzucenie rygorystycznego systemu nakazów i zakazów takich jak ograniczenie kontaktów z rówieśnikami i rodziną, ograniczenie dostępu do jedzenia, słodyczy i telewizji czy też nawet umyślne zabicie zwierzęcia należącego do dzieci.

Przemoc fizyczna

Przemoc domowa polega na zadawaniu bólu fizycznego. Nie należy tego utożsamiać ze spowodowaniem jakiegokolwiek uszkodzenia ciała bowiem, jako znęcanie się fizyczne będzie również uznane zachowanie polegające na np. głodzeniu czy też narażeniu na silny mróz.

Ofiary przemocy domowej

Osobami chronionymi przez art. 207 kk są :
• osoby najbliższe tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.,
• osoby pozostające w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy,
• osoby nieporadne,
• osoby małoletnie.

„Przemoc w rodzinie” dotyczy zatem szerszego kręgu osób niż tylko osoby połączone więzami krwi. Ofiarami znęcania się mogą być również osoby pozostające w stosunku zależności od sprawcy jak też każde dziecko czy osoba nieporadna nawet jeśli jest obca dla sprawcy. Były małżonek nie mieści się już w kategorii “osób najbliższych”. Działanie byłego małżonka może zostać natomiast potraktowane jako stalking czyli uporczywe nękanie.

____________________________________________

DEMORALIZACJA

Demoralizacja – odrzucanie oraz negowanie przyjętych wartości, norm, zasad etyki, praw życia zbiorowego i indywidualnego. Łamanie przyjętych norm prowadzić może do przekroczenia zasad zapisanych w przepisach prawa.

Jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 17 lat poniesiesz odpowiedzialność prawną za popełnione czyny karalne. Czynem karalnym będzie skutek Twojego zachowania, postępowania czyli popełnienie wykroczenia lub przestępstwa. Pamiętaj, że Twoje złe zachowania to również objawy demoralizacji, za które będziesz odpowiadał do 18 roku życia

Co to jest demoralizacja?

Jest to pewne rozprężenie, zwłaszcza moralne, zepsucie, rozluźnienie dyscypliny, karności. Każdy z nas kiedy uzyska informacje o demoralizacji nieletniego ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców lub opiekunów prawnych, szkołę, Sąd Rodzinny lub Policję.

Zapoznaj się z zachowaniami które nazywane są przejawem demoralizacji:

• wulgarne słownictwo,
• wagarowanie,
• wandalizm,
• ucieczki z domu,
• przedwczesne podejmowanie życia seksualnego,
• stosowanie agresji, przemocy,
• palenie papierosów,
• spożywanie alkoholu,
• zażywanie narkotyków,
• udział w destrukcyjnych subkulturach, sektach.
Przestrzegasz prawa- jesteś OK.

Jeżeli nie, to Sąd Rodzinny i Nieletnich może podjąć decyzję o zastosowaniu wobec Ciebie środków wychowawczych lub poprawczych. Będzie to zależało od rodzaju popełnionych czynów karalnych lub przejawów demoralizacji. Pamiętaj, że za Twoje postępowanie odpowiadają również Twoi rodzice!

Środki wychowawcze i poprawcze jakie może zastosować sąd w stosunku do Ciebie:

• upomnienie,
• zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego,
• zobowiązanie do naprawy szkody,
• odpowiedzialny nadzór rodziców,
• odpowiedzialny nadzór organizacji młodzieżowej lub osoby godnej zaufania,
• nadzór kuratora,
• zakaz prowadzenia pojazdów,
• skierowanie do ośrodka kuratorskiego,
• umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
• umieszczenie w młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
• umieszczenie w placówce leczniczej,
• umieszczenie w zakładzie poprawczym.

 

 

320 total views, 1 views today